Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: met Jente, gevestigd te Schiedam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73172324, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst;
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer die tezamen een Overeenkomst hebben gesloten;
 • Overeenkomst: de op schrift gestelde bereikte overeenstemming tussen partijen met betrekking tot de te verlenen diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;
 • Diensten: de door de Opdrachtnemer te verrichtingen handelingen en werkzaamheden overeenkomstig de opdracht in de Overeenkomst en daarmee verband houdende handelingen en werkzaamheden;
 • Kind: de minderjarige ten behoeve van wie partijen de Overeenkomst hebben gesloten;
 • Sessie: afspraak van 60 minuten waarin met Kind aan gestelde doelen wordt gewerkt;


Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3. Kennismaken / informatie-uitwisseling

 1. In beginsel zal voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.
 2. Tijdens de eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Ook in de Overeenkomst wordt op de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden gewezen. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden in te zien en te downloaden op www.metjente.nl.
 3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.


Artikel 4. Offertes, aanbiedingen en tarieven

 1. Offertes van Opdrachtnemer zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 2. Opdrachtnemer geeft in de offerte/aanbieding aan welke diensten worden aangeboden en welke bedrag Opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst.
 3. Handelingen, dienstverlening of activiteiten waarvoor geen vast tarief geldt, worden op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Opdrachtnemer het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
 5. Alle door Opdrachtnemer gecommuniceerde tarieven zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, tenzij anders aangegeven. De tarieven zijn exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 6. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen.


Artikel 5. Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.
 1. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 3, 4 en 5.
 2. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er zorg voor te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
 3. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.
 4. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 3 en/of 4 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.


Artikel 6.Regels rondom afspraken

 1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt.
 2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind niet aanwezig is, heeft dit geen invloed op het tijdstip van eindigen van de sessie en/of activiteit. De sessie/activiteit eindigt op de afgesproken tijd. Opdrachtgever blijft tevens het volledige tarief verschuldigd.
 3. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Opdrachtnemer.
 4. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het Kind door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
 5. Een afspraak dient ten minste 24 uur voor aanvang afgezegd te worden. Indien de afspraak door Opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang geannuleerd wordt, zal Opdrachtnemer de afspraak alsnog verrekenen of in mindering brengen op het totaal aantal afspraken.
 6. Opdrachtnemer is ten alle tijde gerechtigd om een afspraak te annuleren of te verplaatsen, indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden.
  Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.


Artikel 7. De natuur in met Jente (activiteit)

 1. Kind wordt door Opdrachtgever aangemeld. Na het aanleveren van het benodigde gegevens en het voldoen van de betaling is de aanmelding definitief.
 2. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van betaling.
 3. De activiteit kan op korte termijn worden geannuleerd door de Opdrachtnemer vanwege extreme weersomstandigheden (storm, onweer), ziekte van Opdrachtnemer of overmacht. De bijeenkomst zal in dat geval op een later tijdstip worden ingehaald.
 4. Opdrachtgever is bij aanmelding bewust van de risico’s die verbonden zijn aan activiteiten in een bos.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan kleding en eventuele spullen van het Kind, de Opdrachtgever of derden voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Tevens is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) vallen, struikelen, schaven, splinters, etc.
 6. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte kleding en schoeisel die worden aangepast naar de weersomstandigheden.
 7. In geen geval is het toegestaan dat Kind slippers draagt of blote voeten heeft bij deelname aan de activiteit.
 8. Opdrachtnemer is in het bezit van kinder-EHBO. Er zal een kleine verbandtrommel mee gaan.


Artikel 8. ukIQ (activiteit)

 1. De deelnemerskosten aan de ukIQ-groep bedragen €250,- per cyclus (incl. BTW), vooraf en ineens te voldoen.
 2. Door insturen van het online inschrijfformulier gaat Opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden en is Opdrachtgever verplicht de deelnemerskosten te voldoen.
 3. Opdrachtgever mag tijdens de inloop (15 minuten) aanwezig zijn bij Kind (mits de Coronamaatregelen dat toestaan).
 4. Aanwezigheid van Opdrachtgever tijdens de ukIQ-groep is niet toegestaan (tenzij anders overeengekomen).
 5. Opdrachtgever dient tijdens de bijeenkomsten telefonisch bereikbaar te zijn voor calamiteiten.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien Kind met zijn/haar gedrag de groepsactiviteiten en/of het groepsproces ernstig verstoort.
 7. Wijzigingen in persoonlijke gegevens van Opdrachtgever worden schriftelijk/per e-mail doorgegeven aan Opdrachtnemer.
 8. Indien Kind afwezig is bij 1 of meer dagdelen, blijven de deelnemerskosten onveranderd. Indien Kind wegens ziekte of bijzondere omstandigheden langdurig niet aanwezig kan zijn, neemt Opdrachtgever contact op met Opdrachtnemer.
 9. Indien een dagdeel door onvoorziene omstandigheden (van Opdrachtnemer) niet doorgaat, worden de deelnemerskosten niet aangepast. Dit dagdeel zal op een nader te bepalen tijdstip (of op een andere manier) ingehaald worden.
 10. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid, hoe dan ook genaamd en hoe ook ontstaan, nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade gedekt door de genoemde verzekering en daadwerkelijk vergoed zal worden. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij Opdrachtnemer.
 11. Opdrachtnemer aanvaardt aldus geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer dan wel schade aan derden. De ouders/verzorgers van Kind dienen zich zo nodig zelf te verzekeren indien nodig tegen risico’s van hun wettelijke aansprakelijkheid en vrijwaren Opdrachtnemer indien deze hierop wordt aangesproken.


Artikel 9. Facturen en betaling

 1. Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 7 dagen na factuurdatum, maar in ieder geval voor aanvang van de dienstverlening of activiteit, aan Opdrachtnemer te betalen.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten of de toegang tot de activiteit te ontzeggen.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 7 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 10. Vertrouwelijkheid en privacy

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is
  toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.
 3. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en
  regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- enberoepsaansprakelijkheid.
 3. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit  Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.
 4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.
 5. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.
 6. Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende
  bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.


Artikel 12. Klachten en geschillen

 1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de
  Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 2. Cliënten van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.
 3. De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de
  Geschilleninstantie zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer; www.metjente.nl. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer.


Artikel 13. Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Opdrachtnemer; www.metjente.nl.